Artikler

Abonnementsvilkår - radio

Vedlegg 1 Tenestespesifikke vilkår

Breibandtilgang via radio
Dette er ei teneste som gir Kunden fast tilgang til internett ved hjelp av radiosender
med antenne.
Maksimalhastigheita er angitt i gjeldande prisliste. VB kan ikkje garantere hastigheit
på internett fordi den er avhengig av faktorar utanfor VB sitt ansvarsområde.
Oppnådd kapasitet vil variere fordi samtidige brukere deler tilgang.

Føresetnader
Teneste føreset at radiosendaren kan monteres innafor dekningsområdet av eitt av VB sine
sendepunkt, og med fri sikt til dette punktet. VB kan avslå tilknytting av sendere som oppnår
dårleg sendekvalitet.
Kunden må ha PC eller anna datautstyr med minimum 10Mbps Ethernet grensesnitt
som kan kjøre TCP/IP protokollene og med støtte for DHCP.

Utstyr
VB leverer nødvendig utstyr for oppkobling ferdig konfigurert. Dette omfatter normalt
radiosender, antennekabel og antenne. Komponentane kan vera samanbygd i ei eining.
Endringer, herunder konfigurasjon, av dette utstyret må ikkje gjerast utan samtykke frå VB.
Nærare beskriving av utstyret vil bli gjort tilgjengeleg på VB sine heimesider.
VB bistår normalt med montering og testing av utstyret i samband med oppstart av
abonnementet. Det er Kunden sitt ansvar å legge til rette for sikker montering og
drift, bl.a. gjennom:
Gi montør trygg tilgang til monteringsstad, om nødvendig med stige el. lift
Sørge for tilgang til strømtilførsel for radiosender (inne i bygningen)
Sørge for akseptable klimaforhold for utstyret og nødvendig sikring mot torden
Alt kundeplassert utstyr levert med abonnementet er VB sin eigedom. Kunden tek
ansvar for skade eller tap av kundeplassert utstyr frå det tidspunkt det blir overlevert
Kunden på avtalt tilknyttingsadresse.
VB skal ha tilgang til lokala og utstyret i den utstrekning det er nødvendig for drift av
Tenesta.

Kundens utstyr
Tilpassinger av kundens eige datautstyr/-nettverk for tilknytting til radiosendaren er Kundens
ansvar.
Kunden har lov til å sette opp nettverk i eigen husstand/juridisk eining/lokal avdeling.
Kunden er ansvarleg for ikkje å bruke utstyr som forstyrrer VB sitt nett.

Bruk av Tenesta
Nettet er basert på delt kapasitet, og t.d. store opp- eller nedlastinger over lengre tid vil gå ut
over kapasiteten til andre kundar. Kunden plikter å ta omsyn til dette, og ikkje bruke Tenesta
på ein måte som medfører store ulemper for andre.
Det er ikkje lov å videreselge eller leie ut linjekapasitet utan særskilt avtale med VB.
Det er ikkje tillatt å bruke Tenesta til tilbud av kommersielle aktiviteter eller sette opp
servere, herunder fildelingstenester eller peer-to-peer, utan særskilt avtale med VB.

Betalingsvilkår
Abonnementet løper frå utlevering/montering av utstyret. Første forfall på abonnementsavgift
er 14 dager etter at utstyret er kvittert ut, og dekker abonnement ut inneverande kvartal pluss
neste. Seinare kreves abonnementsavgifta normalt inn kvartalsvis på forskot.