Artikler

Generelle abonnementsvilkår

1. Avtaleforholdet
Desse vilkåra for tilknytting og bruk av breibandtilgang levert av Venabygd Breibandlag BA
(”Vilkåra”) gjeld for avtale om abonnement på breibandtilgang (”Tenesta”) frå Venabygd
Breibandlag BA (”VB”) til den juridiske eininga som har teikna abonnementet (”Kunden”), så
sant ikkje anna er avtalt.
Avtalen kan ikkje overdragast til andre utan skriftleg godkjenning frå VB.

2. Tenesta
VB tilbyr fast internett-tilgang med maksimalhastigheit og andre vilkår angitt for det enkelte
abonnement. Tenesta og tenestespesifikke vilkår er nærare beskrive i Vedlegg 1.

3. Vedlerlag og betalingsvilkår
For etablering og bruk av Tenesta skal Kunden betale avgift i samsvar med dei til ei
kvar tid gjeldande prisar og betalingsvilkår for VB sine tenester.
Vederlag og betalingsvilkår kan endres som beskrive i punktet ’Endring av
avtalevilkår’.

4.Kunden sine plikter
Kunden er sjølv ansvarleg for den informasjon Kunden utnytter, formidler eller sprer
ved hjelp av Tenesta. Kunden er også ansvarleg for brukere som gis tilgang til
Tenesta gjennom Kunden, og at dei etterlever avtalevilkåra.
Kunden plikter å følge evt. sikkerheitsbestemmelser gitt av VB, og å halde teknisk
informasjon og innloggingsinformasjon konfidensiell.
Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkopling eller tilpassing av utstyr som
forstyrrer VB sitt nett på ein slik måte at det går ut over annan trafikk og/eller
reduserer kapasiteten i nettverket vesentleg. Ved mistanke om slike forhold kan VB
pålegge kunden å dokumentere kva utstyr som er i bruk og evt. parametersetting på
det. Vedlegg 1 – Tenestespesifikke vilkår gir nærare detaljer for dei plikter Kunden
har.

5. Leverandøren sine plikter
VB skal søke å halde Tenesta tilgjengeleg, men har rett til å forestå avbrudd,
forstyrringer og endringer som er nødvendige av tekniske, vedlikehaldsmessige eller
driftsmessige årsaker. Kunden skal så langt råd er varslast på førehand om slike
tiltak. VB er ikkje ansvarleg for driftsforstyrringer som oppstår utanfor VB sitt
nettverk.

6.Mislighald
Dersom det er mangler ved Tenesta som ikkje skuldast Kundens eige utstyr eller
andre forhold som VB ikkje er ansvarleg for, skal Kunden varsle VB og gi ei
beskriving av slike mangler innan rimeleg tid etter at mangelen er eller burde vore
oppdaga, og seinast to månader etter at mangelen er oppdaga. Dersom Kunden
ikkje reklamerer innan fristen, mister Kunden retten til å gjera reklamasjon
gjeldande.
Ved forsinka betaling har VB rett til å krevje morarenter og dekning av utgifter i
samband med utanrettsleg inndriving av kravet, som gitt av inkassoloven med
tilhøyrande forskrifter.
Ved brot på Kunden sine plikter kan VB stenge tilgangen til Tenesta heilt eller delvis,
inntil Kunden har brakt sin bruk av Tenesta i samvsar med avtalevilkåra. Kundens
betalingsforpliktinger løper som normalt under slik avstenging.
Ved vesentleg mislighald har partane rett til å seie opp abonnementsavtalen med
øyeblikkeleg virkning. Som vesentleg mislighald reknast mellom anna gjentekne brot
på Kunden sine plikter og unnlating av å innbetale vederlag etter at
betalingspåminning er sendt Kunden.

7. Erstatningsansvar – ansvarsavgrensing
Kunden skal halde VB skadeslaus for krav som tredjemann måtte rette mot Kunden
som følge av Kundens eigen bruk av Tenesta.
VB er berre ansvarleg for direkte tap som skuldast grov aktløyse frå VB si side. VB
er ikkje ansvarleg for indirekte tap som følge av mangler ved Tenesta.
VB sitt erstatningsansvar er uansett årsak begrensa til det vederlag Kunden har
betalt for Tenesta i den perioden som ligg til grunn for kravet.

8.Behandling av opplysninger
VB betrakter alle personopplysninger gitt av Kunden som fortrolige, og vil ikkje
overgi opplysningane til annan tredjepart enn det som er nødvendig for å levere
Tenesta inkludert fakturering. VB kan utlevere personopplysninger til offentleg
myndigheit dersom dette er pålagt ved lov.
VB kan loggføre bruken av nettet som grunnlag for generelle statistikker og for
overvåking av trafikkvolum. Slik logg kan overleveres offentleg myndigheit etter
pålegg. Logger og andre opplysninger om Kunden vil bli sletta når VB ikkje lenger
har bruk for dei.

9.Angrerett for forbrukere
Kunder som er forbrukere, og berre dei, har angrerett så langt dette følger av lov om
opplysningsplikt og angrerett mv. av 21.desember 2000. Angreretten medfører at
Kunden kan gå frå avtalen innan 14 dager frå Kunden har mottatt informasjon som
angitt i Angrerettloven kapittel 3.
Ved bruk av angreretten skal Kunden levere evt. utlevert utstyr tilbake til VB.
Returkostnad bæres av kunden, med mindre VB har mislighalde avtalen. VB vil
betale tilbake det Kunden har betalt innan 14 dager frå utstyret er levert tilbake.

10. Endring av avtalevilkår
VB kan endre Vilkåra inkludert vedlegg med ein månads varsel. Ved særlege tilhøve
som påvirker VB sine kostnader med drift av Tenesta kan prisane endres med
kortare varsel.
Endring meddeles på VB sine internettsider eller via epost.
Kunden har rett til å seie opp avtalen dersom endringane er vesentlege. Skriftleg
varsel om oppseiing må vera mottatt av VB innan ein månad frå meddeling av
endringa.

11. Fritaksgrunnar (Force Majeure)
Dersom det skulle oppstå ein ekstraordinær situasjon som ligg utanfor partane sin
kontroll, skal dette betraktes som fritaksgrunn som suspenderer partane sine
forpliktinger etter avtalen så lenge den ekstraordinære situasjonen foreligg, dersom
denne situasjonen hindrer oppfylling av avtalen eller gjer oppfylling urimeleg
tyngande. Dersom den ekstraordinære situasjonen varer ut over 6 månader kan
kvar av partane seie opp avtalen med øyeblikkeleg virkning. Ved slik oppseiing
bærer partane sine eigne omkostninger.

12.Oppseiing/opphør
Avtalen gjeld til den blir oppsagt. Gjensidig oppseiingstid er 3 månader.
Ved opphør av avtalen skal Kunden innan 14 dager returnere eventuelt utstyr. VB
kan krevje marknadsverdi for utstyret dersom det ikkje leveres tilbake innan fristen
eller leveres i skadd/defekt tilstand.

13. Tvister
Eventuelle tvister vedrørande tolking eller anvending av avtalen skal avgjerast etter
norsk rett og av norske domstoler. Sør-Gudbrandsdal tingrett er verneting.